Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เลี้ยงส่งนศ.เวียดนาม ฝึกสอน มร.นว.

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:53 น.
โรงแรมเดอะพาราดิสโซ่

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพรเมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเลี้ยงส่งและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ณ โรงแรมเดอะพาราดิสโซ่ หลังเข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพรเมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเลี้ยงส่งและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ณ โรงแรมเดอะพาราดิสโซ่ หลังเข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:53 น.

สถานที่จัดงาน
โรงแรมเดอะพาราดิสโซ่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23