Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

WANCA ครั้งที่ 32

วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:44 น.
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

    วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลในฐานเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32" (WUNCA 32nd) ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลในฐานเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32" (WUNCA 32nd) ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:44 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23