Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สถาบันวิจัยฯจัดสัมมนาการก้าวสู่สังคม GMR3

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:49 น.
หอประชุมฯ

    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยฯ จัดการสัมมนาปฏิบัติการและขับเคลื่อน “การก้าวสู่สังคม GMR3” ณ หอประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มร.นว. เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น คณาจารย์ นักศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการปาถกฐาพิเศษ “การก้าวสู่สังคมการจัดการ GMR3” โดยนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสัมมนา “ขยะ : ปัญหาและทางออกที่ท้าทายสาธารณะ” โดยน.ส.สาวิตรี ศรีสุข จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ดร.สมไทย วงษ์เจริญ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์, รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนายกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงสุดท้ายเป็นการสัมมนา “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการขยะแบบบูรณาการ” โดย นายภูวพล ภานุมาศเมธี ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร นว., นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนคร อย., นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ จากเทศบาลนครพิษณุโลก และมีรศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ มน. เป็นผู้ดำเนินรายการ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยฯ จัดการสัมมนาปฏิบัติการและขับเคลื่อน “การก้าวสู่สังคม GMR3” ณ หอประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มร.นว. เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น คณาจารย์ นักศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการปาถกฐาพิเศษ “การก้าวสู่สังคมการจัดการ GMR3” โดยนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสัมมนา “ขยะ : ปัญหาและทางออกที่ท้าทายสาธารณะ” โดยน.ส.สาวิตรี ศรีสุข จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ดร.สมไทย วงษ์เจริญ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์, รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนายกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงสุดท้ายเป็นการสัมมนา “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการขยะแบบบูรณาการ” โดย นายภูวพล ภานุมาศเมธี ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร นว., นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนคร อย., นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ จากเทศบาลนครพิษณุโลก และมีรศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ มน. เป็นผู้ดำเนินรายการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:49 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมฯ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23