Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านต้นกล้า เฉลิมพระชนม์ พระเทพฯ”

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:41 น.
มหาว้ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

    พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และตัวแทน ร่วมแถลงข่าวและร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ มหาว้ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และตัวแทน ร่วมแถลงข่าวและร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ มหาว้ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:41 น.

สถานที่จัดงาน
มหาว้ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23