Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12:04 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

    วันที่ 9-10 เมษายน เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 9-10 เมษายน เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12:04 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23