Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:58 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โดย ผศ.ดร.ธาตรี จีรพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมานพ ศรีชมพู คุณพัชรี เพชรประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นครสวรรค์ และอาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ อภิปรายให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพเพื่ออนามัยที่ดี ผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 28 พฤภาคม 2558 ่ซึ้งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก --------จัดทำโดย นางสาววรรณนิภา ใจหาญ:รายงาน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โดย ผศ.ดร.ธาตรี จีรพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมานพ ศรีชมพู คุณพัชรี เพชรประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นครสวรรค์ และอาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ อภิปรายให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพเพื่ออนามัยที่ดี ผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 28 พฤภาคม 2558 ่ซึ้งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก --------จัดทำโดย นางสาววรรณนิภา ใจหาญ:รายงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:58 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23