Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทำผลงานเข้าสู้ตำแหน่งชำนาญการ

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:56 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายมงคล แพทองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานให้มีแนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสุ่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การประเมินค่างานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และเรื่องความหมายและองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานหลัก จัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มร.นว. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.58
24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายมงคล แพทองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานให้มีแนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสุ่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การประเมินค่างานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และเรื่องความหมายและองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานหลัก จัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มร.นว. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.58

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:56 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23