Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมเพื่อแนะนำทุน และแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้องานวิจัย

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:41 น.
ห้องประชุมดุสิตาชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตาชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมเพื่อแนะนำทุน และแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้องานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ภาคเหนือ โดยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมแนะนำทุนและแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้อการวิจัย --------- จัดทำโดย วรรณนิภา ใจหาญ :ถ่ายภาพ สุนารี จันทร์ผ่อง : รายงาน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตาชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมเพื่อแนะนำทุน และแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้องานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ภาคเหนือ โดยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมแนะนำทุนและแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้อการวิจัย --------- จัดทำโดย วรรณนิภา ใจหาญ :ถ่ายภาพ สุนารี จันทร์ผ่อง : รายงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:41 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตาชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23