Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิSETและทุนสงเคราะห์

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:04 น.

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เป็นทุนการศึกษามูลนิธิ SET และ ทุนสงเคราะห์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยคุณอัมรัตน์ อินทร์ศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานเปิดพิธี การมอบทุนการศึกษามูลนิธิSET และ ทุนสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากนั้น ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธ์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Mr.Peter Scolt Robinson และ Miss Alen Mcarther ผู้จัดการมูลนิธิSET และคณะกรรมการมูลนิธิSET และได้มีการแสดงของนักศึกษา มูลนิธิSET เป็นการเพิ่มสีสันในการมอบทุนการศึกษา จากนั้น Mr.Peter Scolt Robinson และ Miss Alen Mcartherได้มอบทุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมรับทุน ----------------- จัดทำโดย สุนารี จันทร์ผ่อง,วรรณนิภา ใจหาญ : ถ่ายภาพ,รายงาน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เป็นทุนการศึกษามูลนิธิ SET และ ทุนสงเคราะห์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยคุณอัมรัตน์ อินทร์ศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานเปิดพิธี การมอบทุนการศึกษามูลนิธิSET และ ทุนสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากนั้น ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธ์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Mr.Peter Scolt Robinson และ Miss Alen Mcarther ผู้จัดการมูลนิธิSET และคณะกรรมการมูลนิธิSET และได้มีการแสดงของนักศึกษา มูลนิธิSET เป็นการเพิ่มสีสันในการมอบทุนการศึกษา จากนั้น Mr.Peter Scolt Robinson และ Miss Alen Mcartherได้มอบทุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมรับทุน ----------------- จัดทำโดย สุนารี จันทร์ผ่อง,วรรณนิภา ใจหาญ : ถ่ายภาพ,รายงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:04 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23