Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:01 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเสนอหลักการกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ---------------------------------------------- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเสนอหลักการกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ---------------------------------------------- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 11:01 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23