Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สอบคัดเลือกนศ.โครงการความสามารถพิเศษ

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:43 น.
หอประชุมใหญ่, ห้องประชุมอมราวี อาคาร 14 ชั้น 3 และห้อง 14502 อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา โดยคณะครุศาสตร์มีการสอบวัดแววความเป็นครูเพิ่มเติมจากคณะอื่น โดยมีการสอบในเวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่, ห้องประชุมอมราวี อาคาร 14 ชั้น 3 และห้อง 14502 อาคาร 14 โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 24 มกราคม 2558 ---------------------------------------------------- นวพล โอภานันท์ , สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ ฐิตาภัทร์ ไทรวัน , วรรณิภา ใจหาญ : รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา โดยคณะครุศาสตร์มีการสอบวัดแววความเป็นครูเพิ่มเติมจากคณะอื่น โดยมีการสอบในเวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่, ห้องประชุมอมราวี อาคาร 14 ชั้น 3 และห้อง 14502 อาคาร 14 โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 24 มกราคม 2558 ---------------------------------------------------- นวพล โอภานันท์ , สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ ฐิตาภัทร์ ไทรวัน , วรรณิภา ใจหาญ : รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:43 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมใหญ่, ห้องประชุมอมราวี อาคาร 14 ชั้น 3 และห้อง 14502 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23