Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ดนตรี นาฏศิลป์ และพิธีกรรมพื้นถิ่น

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:35 น.
บริเวณลานแอโรบิก อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

    20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ “ดนตรีนาฏศิลป์ และพิธีกรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย” โดยมี ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้น ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ จากหลากหลาย และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ และพิธีกรรมพื้นถิ่นที่หลากหลายของแต่ละประเทศ อาทิ Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, Azerbaijan , Kazakhstan และThailand โดยแต่ละประเทศได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นประจำประเทศนั้นๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม และในช่วงเย็นวันเดียวกันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ณ บริเวณลานแอโรบิก อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นวพล โอภานันท์, ฐิตาภัทร์ ไทรวัน : ถ่ายภาพ สุนารี จันทร์ผ่อง, วรรณนิภา ใจหาญ : รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.
20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ “ดนตรีนาฏศิลป์ และพิธีกรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย” โดยมี ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้น ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ จากหลากหลาย และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ และพิธีกรรมพื้นถิ่นที่หลากหลายของแต่ละประเทศ อาทิ Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, Azerbaijan , Kazakhstan และThailand โดยแต่ละประเทศได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นประจำประเทศนั้นๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม และในช่วงเย็นวันเดียวกันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ณ บริเวณลานแอโรบิก อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นวพล โอภานันท์, ฐิตาภัทร์ ไทรวัน : ถ่ายภาพ สุนารี จันทร์ผ่อง, วรรณนิภา ใจหาญ : รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:35 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณลานแอโรบิก อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23