Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:32 น.

    วันที่ 18 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ ต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย
วันที่ 18 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ ต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:32 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23