Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ ทรงติดตามโครงการ To be Number 1

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:08 น.
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be Number One ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be Number One ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be Number One ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be Number One ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:08 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23