Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 20

วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:00 น.

    วันที่ 3 ตุลาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลััยราชภัฏนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปี 2557 "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 20 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการประกวดการแสดงโชว์เชียร์ของแต่ละคณะ ซึ่งแต่ละคณะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ต่างโชว์ไม้เด็ดของตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงโชว์เชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนคณะที่ได้ถ้วยรางวัลกีฬารวม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จากนั้นนายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงผลการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลััยราชภัฏนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปี 2557 "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 20 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการประกวดการแสดงโชว์เชียร์ของแต่ละคณะ ซึ่งแต่ละคณะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ต่างโชว์ไม้เด็ดของตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงโชว์เชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนคณะที่ได้ถ้วยรางวัลกีฬารวม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จากนั้นนายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงผลการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23