Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กษีณาลัย อาจารย์ 2557

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:57 น.

    สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ม.ราชภัฏนครสวรค์ จัดงานกษีณาลัย 57 "จากวันวานที่ภาคเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปี2557 มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุรวม 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี, ผศ.ปรีดา กลั่นแก้ว, อ.บุญทวี เกษนาวา, รศ.บุศราคำ เริงโกสุม, รศ.ดร.ประเสริฐ จันทร์อุดม และรศ.สมเกียรติ เนตรประเสริฐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน จากนั้นผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณทุกทาน มีผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความอบอุ่น
สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ม.ราชภัฏนครสวรค์ จัดงานกษีณาลัย 57 "จากวันวานที่ภาคเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปี2557 มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุรวม 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี, ผศ.ปรีดา กลั่นแก้ว, อ.บุญทวี เกษนาวา, รศ.บุศราคำ เริงโกสุม, รศ.ดร.ประเสริฐ จันทร์อุดม และรศ.สมเกียรติ เนตรประเสริฐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน จากนั้นผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณทุกทาน มีผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความอบอุ่น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:57 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23