Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับทีโอทีลงนาม MOU ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:38 น.
ภัตตาคารหงษ์ฟ้า อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์และคุณบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย และบริการภูมิภาคที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผู็อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ภัตตาคารหงษ์ฟ้า อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู็ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดหา และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ชุมสาย อุปกรณ์โทรคมนาคม และบุคลากร เพื่อให้คำปรึกษา ติดตั้ง บำรุงรักษาโดยมีเป้าหมายให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ดี มีมาตรฐาน และบริการที่ใช้งานได้ดีตลอด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี นับแต่วันลงนามในข้อตกลง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์และคุณบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย และบริการภูมิภาคที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผู็อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ภัตตาคารหงษ์ฟ้า อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู็ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดหา และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ชุมสาย อุปกรณ์โทรคมนาคม และบุคลากร เพื่อให้คำปรึกษา ติดตั้ง บำรุงรักษาโดยมีเป้าหมายให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ดี มีมาตรฐาน และบริการที่ใช้งานได้ดีตลอด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี นับแต่วันลงนามในข้อตกลง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:38 น.

สถานที่จัดงาน
ภัตตาคารหงษ์ฟ้า อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23