Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การเสวนาวิชาการ อาชญาวิทยากับการลงโทษทางอาญา

วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:19 น.
หอประชุมมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงวิชาการร เรื่อง "อาชญาวิทยากับการลงโทษในทางอาญา : กรณีการกระทำความผิดทางเพศ" ณ หอประชุมมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยนักศึกษา รปศ.สถ. รุ่น 4 และ นักศึกษา รปศ.กห. รุ่น 33 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาได้แก่ คุณวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถมภ์ มีคณาจารย์ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ร่วมงานกว่า 1,000 คน
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงวิชาการร เรื่อง "อาชญาวิทยากับการลงโทษในทางอาญา : กรณีการกระทำความผิดทางเพศ" ณ หอประชุมมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยนักศึกษา รปศ.สถ. รุ่น 4 และ นักศึกษา รปศ.กห. รุ่น 33 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาได้แก่ คุณวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถมภ์ มีคณาจารย์ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ร่วมงานกว่า 1,000 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:19 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23