Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จ.นครสวรรค์

วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:53 น.
ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 23 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครู ผู้ควบคุมโรงอาหาร กรรมการร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จ.นครสวรรค์ ได้มีความรู้ทักษะในการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีครูในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 55 คน
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครู ผู้ควบคุมโรงอาหาร กรรมการร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จ.นครสวรรค์ ได้มีความรู้ทักษะในการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีครูในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 55 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:53 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23