Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:50 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย และวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมในพิธี ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Site การแข่งขันประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหมากล้อม การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาและอาจารย์
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย และวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมในพิธี ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Site การแข่งขันประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหมากล้อม การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาและอาจารย์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:50 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23