Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา มร.นว. กวาด 4 รางวัลประกวดภาพยนตร์โฆษณา สปสช.

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:47 น.
ห้องประชุมสปสช. เขต 3 นครสวรรค์

    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ โดยคณะกรรมการดำเนินการประกวดได้ประชุมพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษณา เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 11 ผลงาน และผลการประกวดปรากฏว่านักศึกษาม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 2 ทีม MT เรื่อง “สิทธิกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน สมาชิกในทีมได้แก่ น.ส.ศุภนิดา ไพรสิงห์ และนายสุพัศ ประเสริฐมา รางวัลที่ 3 ทีมมัลติ01 เรื่อง “ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง” สมาชิกในทีมได้แก่ นายปัญชะเร สะดวกดี นายภัทรวุฒิ นาจารย์ น.ส.บุษบา คุ้มครอง น.ส.กาญจนา เพ็ชรัตน์ และนายพุฒิชัย พิลึก และยังมีทีมจากม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยอีกสองทีม ได้แก่ ทีม KWCreation เรื่อง “สิทธิกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน” สมาชิกได้แก่ นายวุฒิชัย อ่อนน่วม นายชานน พันธุเทพ น.ส.พนิดา บัวหอม น.ส.สิริวรรณ เงินชั่ง และนายภูวดล จีนจรรยา ทีม C&T เรื่อง “ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง”สมาชิกได้แก่ นายโชคชัย แก้วร่วมวงศ์ และนายวีรยุทธ ลิ้มตระกูล โดยมีผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ และอาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยได้เข้ารับโล่รางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร กับนพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสปสช. เขต 3 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสปสช. เขต 3 นครสวรรค์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ โดยคณะกรรมการดำเนินการประกวดได้ประชุมพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษณา เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 11 ผลงาน และผลการประกวดปรากฏว่านักศึกษาม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 2 ทีม MT เรื่อง “สิทธิกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน สมาชิกในทีมได้แก่ น.ส.ศุภนิดา ไพรสิงห์ และนายสุพัศ ประเสริฐมา รางวัลที่ 3 ทีมมัลติ01 เรื่อง “ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง” สมาชิกในทีมได้แก่ นายปัญชะเร สะดวกดี นายภัทรวุฒิ นาจารย์ น.ส.บุษบา คุ้มครอง น.ส.กาญจนา เพ็ชรัตน์ และนายพุฒิชัย พิลึก และยังมีทีมจากม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยอีกสองทีม ได้แก่ ทีม KWCreation เรื่อง “สิทธิกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน” สมาชิกได้แก่ นายวุฒิชัย อ่อนน่วม นายชานน พันธุเทพ น.ส.พนิดา บัวหอม น.ส.สิริวรรณ เงินชั่ง และนายภูวดล จีนจรรยา ทีม C&T เรื่อง “ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง”สมาชิกได้แก่ นายโชคชัย แก้วร่วมวงศ์ และนายวีรยุทธ ลิ้มตระกูล โดยมีผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ และอาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยได้เข้ารับโล่รางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร กับนพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสปสช. เขต 3 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสปสช. เขต 3 นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:47 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสปสช. เขต 3 นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23