Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:36 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

     วันที่ 9 กันยายน 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพนักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558 โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์" นักบริหารธุรกิจและนักวิชาการชื่อดังแห่งจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอตัวอย่างการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกทักษะ "โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มได้แก่ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ, อ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ, คุณไพโรจน์ ไกรวิริยะ และคุณจิณณวัฒน์ สุวรรณ์
วันที่ 9 กันยายน 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพนักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558 โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์" นักบริหารธุรกิจและนักวิชาการชื่อดังแห่งจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอตัวอย่างการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกทักษะ "โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มได้แก่ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ, อ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ, คุณไพโรจน์ ไกรวิริยะ และคุณจิณณวัฒน์ สุวรรณ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:36 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23