Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "ภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:24 น.
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า การจัดการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศ อังกฤษ สิงคโปร์ และฮ่องกง ร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ จากนักวิชาการในหลากหลายประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากหลายหน่วยงานทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า การจัดการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศ อังกฤษ สิงคโปร์ และฮ่องกง ร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ จากนักวิชาการในหลากหลายประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากหลายหน่วยงานทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:24 น.

สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23