Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กรมการค้าภายในจัดอบรมเครือข่ายนักศึกษาอาสาออนไลน์

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:07 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเครือข่ายนักศึกษาออนไลน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ กล่าวรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำโครงการเครือข่ายนักศึกษาออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่านยภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลผู้บริโภคแทนเจ้าหน้าที่ เผ้าระวังป้องปรามการเอารัดเอกเปรียบผู้บริโภคและการละเมิดกฎหมาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะราคาสิ้นค้าที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มึความเสียสละทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ สินรัตน์ ในการบรรยายพิเศษ และมีการอภิปรายเสวนา เรื่อง การกำกับดูแลและติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยนายอังคาร พวงนาค ผอ.สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง นางสาวเรือนแก้ว เนตรมุกดา ผอ.กลุ่มพัฒนาการจัดระบบสินค้า นายวรพจน์ แพรัศมี ผอ.กลุ่มงานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีแพ่ง และนายบำรุง เจียรมาศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำหรับการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของนักศึกษา จะสามารถรายงานหรือแจ้งข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น พบเห็นการขายสินค้าไม่ปิดป้ายราคา เครื่องชั่งไม่มีการรับรอง โดยการแจ้งข้อมูลผ่าน Application Line ที่กรมการค้าภายในได้ตั้งกลุ่มขึ้น และจะตรวจสอบข้อมูลและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเครือข่ายนักศึกษาออนไลน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ กล่าวรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำโครงการเครือข่ายนักศึกษาออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่านยภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลผู้บริโภคแทนเจ้าหน้าที่ เผ้าระวังป้องปรามการเอารัดเอกเปรียบผู้บริโภคและการละเมิดกฎหมาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะราคาสิ้นค้าที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มึความเสียสละทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ สินรัตน์ ในการบรรยายพิเศษ และมีการอภิปรายเสวนา เรื่อง การกำกับดูแลและติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยนายอังคาร พวงนาค ผอ.สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง นางสาวเรือนแก้ว เนตรมุกดา ผอ.กลุ่มพัฒนาการจัดระบบสินค้า นายวรพจน์ แพรัศมี ผอ.กลุ่มงานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีแพ่ง และนายบำรุง เจียรมาศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำหรับการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของนักศึกษา จะสามารถรายงานหรือแจ้งข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น พบเห็นการขายสินค้าไม่ปิดป้ายราคา เครื่องชั่งไม่มีการรับรอง โดยการแจ้งข้อมูลผ่าน Application Line ที่กรมการค้าภายในได้ตั้งกลุ่มขึ้น และจะตรวจสอบข้อมูลและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:07 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23