Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สถาบันวิจัยฯ จัดเสวนางานวิจัยรับใช้สังคมและการเขียนบทความ

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:04 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ "งานวิจัยกับการนำไปรับใช้สังคมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มการเสวนาได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผศ.นิเวศน์ คำรัตน์ อ.เยาวเรศ ภักดีจิตร ดร.ภิญโญ ภู่เทศ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ อ.ถิรายุ ปิ่นทอง ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา อ.มานิตย์ สิงห์ทองชัย และผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการ "งานวิจัยกับการนำไปรับใช้สังคมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย สาขาเกษตรศาสตร์และพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ "งานวิจัยกับการนำไปรับใช้สังคมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มการเสวนาได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผศ.นิเวศน์ คำรัตน์ อ.เยาวเรศ ภักดีจิตร ดร.ภิญโญ ภู่เทศ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ อ.ถิรายุ ปิ่นทอง ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา อ.มานิตย์ สิงห์ทองชัย และผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการ "งานวิจัยกับการนำไปรับใช้สังคมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย สาขาเกษตรศาสตร์และพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:04 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23