Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:57 น.
ห้องอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มร.นว. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนำกล่าวถวายพระพรชัยมคล จากนั้นชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และการบรรเลงดนตรีไทยจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มร.นว. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนำกล่าวถวายพระพรชัยมคล จากนั้นชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และการบรรเลงดนตรีไทยจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:57 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23