Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:43 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม

    เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง “หลักคิดแนวทางในการบูรณาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง เรื่อง “การสอนศิลปวัฒนธรรมสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอนที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน” โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ เรื่อง “หลักคิดในการบูรณาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ” โดย อาจารย์พัฒน์ จันทร์แก้ว การบรรยายวิชาการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” และเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์ ข้อ ๗ กำหนด หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมงานกว่า ๓๐ คน
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง “หลักคิดแนวทางในการบูรณาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง เรื่อง “การสอนศิลปวัฒนธรรมสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอนที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน” โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ เรื่อง “หลักคิดในการบูรณาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ” โดย อาจารย์พัฒน์ จันทร์แก้ว การบรรยายวิชาการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” และเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์ ข้อ ๗ กำหนด หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมงานกว่า ๓๐ คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23