Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2558

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:36 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:36 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23