Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.ปี 4 รัฐศาสตร์ จัดเต็ม! ปาร์ตี้เสริมสร้างบุคลิกภาพ

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:05 น.
ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

    คืนวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานราตรี "P.S. Wonderful Party 2014" ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ในการเข้าสังคมอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานมีการแสดงจากตัวแทนนักศึกษา การประกวดร้องเพลง การมอบรางวัลนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพยอดเยี่ยม มีคณาจารย์-บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ซึ่งแต่ละคนต่างก็พกความมั่นใจแต่งกายอย่างเต็มรูปแบบไม่มีใครยอมใคร สร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการเข้าร่วมงานสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี
คืนวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานราตรี "P.S. Wonderful Party 2014" ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ในการเข้าสังคมอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานมีการแสดงจากตัวแทนนักศึกษา การประกวดร้องเพลง การมอบรางวัลนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพยอดเยี่ยม มีคณาจารย์-บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ซึ่งแต่ละคนต่างก็พกความมั่นใจแต่งกายอย่างเต็มรูปแบบไม่มีใครยอมใคร สร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาในการเข้าร่วมงานสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:05 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23