Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:40 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 30 เมษายน 2558 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมเดือนมีนาคมผ่านมาเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี แทนผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี การแต่งตั้ง ผศ.ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิต ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ และมอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุมต่อไป และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม การประชุมในครั้งที่ 5/2558 นี้ มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และได้มีการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมเดือนมีนาคมผ่านมาเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี แทนผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี การแต่งตั้ง ผศ.ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิต ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ และมอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุมต่อไป และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม การประชุมในครั้งที่ 5/2558 นี้ มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และได้มีการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:40 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23