Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประเพณีสงกรานต์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ๒๕๕๘

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาภาค กศ.บป. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ภาค กศ.บป. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ่ำและสนุกสนาน โดยมีพิธีสรงน้ำองค์พระสัพพัญญูฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาภาค กศ.บป. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ภาค กศ.บป. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ่ำและสนุกสนาน โดยมีพิธีสรงน้ำองค์พระสัพพัญญูฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและคณาจารย์ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:30 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23