Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา กับนักศึกษาม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:19 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

    เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยเป็นโครงการที่นักศึกษากลุ่มยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชนที่สนใจในจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยเป็นโครงการที่นักศึกษากลุ่มยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชนที่สนใจในจังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:19 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23