Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:18 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้สนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสหางานทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีตำแหน่งานว่างให้เลือกสมัครมากกว่า 5,000 อัตรา จาก 50 บริษัทชั้นนำ สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชยพล ธิติศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลงานเรียนดีเด่นของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้สนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสหางานทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีตำแหน่งานว่างให้เลือกสมัครมากกว่า 5,000 อัตรา จาก 50 บริษัทชั้นนำ สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชยพล ธิติศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลงานเรียนดีเด่นของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:18 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23