Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาปลายภาคฝึกสอน

วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:08 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้ามีพิธีส่งตัวนักศึกษาและแสดงมุทิตาจิตแดครูพี่เลี้ยง การประชุมกลุ่มย่อย ผู้บริหาร, ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ ในช่วงบ่ายมีการนำเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียน
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้ามีพิธีส่งตัวนักศึกษาและแสดงมุทิตาจิตแดครูพี่เลี้ยง การประชุมกลุ่มย่อย ผู้บริหาร, ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ ในช่วงบ่ายมีการนำเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:08 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23