Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การเสวนา “ปัญหาที่ท้าทายของสถานการณ์การค้าและการผลิตข้าวไทย"

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:46 น.
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยน "ปัญหาที่ท้าทายของสถานการณ์การค้าและการผลิตข้าวไทย" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความท้าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงของการค้าข้าวไทย" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การเสวนา เรื่อง "ข้าวกับความอยู่รอดของเกษตรกร" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และนายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ประธานหอการค้า จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินรายการโดย ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ประธานชมรมนักเรียนทุนอานันทมหิดล และดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ที่ปรึกษาหอการค้า จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนทุนอานันทมหิดล และมีการเสวนาเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อหาทางออกของเกษตรกร" โดย ดร.แสงดาว เขาแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คุณทองเมี้ยน ประเสริฐ และคุณคนึง กลมกล่อม เกษตรกรตัวอย่าง ดำเนินรายการโดย ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล และผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีเกษตรกร นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยน "ปัญหาที่ท้าทายของสถานการณ์การค้าและการผลิตข้าวไทย" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความท้าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงของการค้าข้าวไทย" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การเสวนา เรื่อง "ข้าวกับความอยู่รอดของเกษตรกร" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และนายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ประธานหอการค้า จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินรายการโดย ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ประธานชมรมนักเรียนทุนอานันทมหิดล และดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ที่ปรึกษาหอการค้า จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนทุนอานันทมหิดล และมีการเสวนาเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อหาทางออกของเกษตรกร" โดย ดร.แสงดาว เขาแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คุณทองเมี้ยน ประเสริฐ และคุณคนึง กลมกล่อม เกษตรกรตัวอย่าง ดำเนินรายการโดย ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล และผศ.ดร.ชัยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีเกษตรกร นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:46 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23