Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน "นครสวรรค์เกมส์"

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:44 น.
อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เป็นเจ้าภาพเปิดพิธีการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่27 นครสวรรค์เกมส์ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬานครสวรรค์เกมส์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 นครสวรรค์เกมส์ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ เป็นผู้ปิดการแข่งขันกีฬา สำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้มอบธงการแข่งขันให้เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 28 โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 28 พิงคนครเกมส์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เป็นเจ้าภาพเปิดพิธีการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่27 นครสวรรค์เกมส์ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬานครสวรรค์เกมส์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 นครสวรรค์เกมส์ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ เป็นผู้ปิดการแข่งขันกีฬา สำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้มอบธงการแข่งขันให้เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 28 โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 28 พิงคนครเกมส์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:44 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23