Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชนครสวรรค์

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:40 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารในด้านต่างๆ มีการประชุมเกี่ยวกับรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 และรายงานการเงินประจำปี 2557 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) การบริหารการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสภาบันอุดมศึกษาของรัฐ การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2557 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพิจารณา (ร่าง) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ... โดยการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 3/2558 เป็นการประชุมครั้งพิเศษ ในวันที่ 9 มี.ค. เพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจะมีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ในระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค.นี้
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารในด้านต่างๆ มีการประชุมเกี่ยวกับรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 และรายงานการเงินประจำปี 2557 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) การบริหารการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสภาบันอุดมศึกษาของรัฐ การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2557 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพิจารณา (ร่าง) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ... โดยการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 3/2558 เป็นการประชุมครั้งพิเศษ ในวันที่ 9 มี.ค. เพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจะมีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ในระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค.นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:40 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23