Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.57

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:32 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

    28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร
28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:32 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23