Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2557

วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:28 น.

    27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษทิศทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" โดย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ มีนักศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 81 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 52 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จำนวน 21 คน สาขาวิชาการจัดการการเกษตร จำนวน 10 คน
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษทิศทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" โดย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ มีนักศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 81 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 52 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จำนวน 21 คน สาขาวิชาการจัดการการเกษตร จำนวน 10 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:28 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23