Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2557 และ ครั้งที่ 12/2557

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:24 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2557 และครั้งที่ 12/2557 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยในวันที่ 23 ก.ค.เป็นการประชุมในเรื่องผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557 การนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 การพิจารณาดำเนินการหอพักนักศึกษา ย่านมัทรี และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย พ.ศ.... ส่วนในวันที่ 24 ก.ค. มีการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งปม.2556 การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.... การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์นักศึกษา พ.ศ. ... และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2557 และครั้งที่ 12/2557 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยในวันที่ 23 ก.ค.เป็นการประชุมในเรื่องผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557 การนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 การพิจารณาดำเนินการหอพักนักศึกษา ย่านมัทรี และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย พ.ศ.... ส่วนในวันที่ 24 ก.ค. มีการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งปม.2556 การพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.... การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์นักศึกษา พ.ศ. ... และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23