Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 6

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:23 น.
ลานหน้าหอวัฒนธรรม

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย "ลิเกครุศาสตร์" ปีที่ 6 เรื่อง "สามหัวใจ" โดยมีนักแสดงเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จัดการแสดง 2 รอบ คือรอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รอบค่ำ เวลา 19.00-22.00 น. ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรค์ มีนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและให้กำลังใจนักแสดงเป็นจำนวนมาก โดยต่างชื่นชมว่าแสดงได้ดีไม่แพ้ลิเกอาชีพ นับว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเกไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย "ลิเกครุศาสตร์" ปีที่ 6 เรื่อง "สามหัวใจ" โดยมีนักแสดงเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จัดการแสดง 2 รอบ คือรอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รอบค่ำ เวลา 19.00-22.00 น. ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรค์ มีนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและให้กำลังใจนักแสดงเป็นจำนวนมาก โดยต่างชื่นชมว่าแสดงได้ดีไม่แพ้ลิเกอาชีพ นับว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเกไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:23 น.

สถานที่จัดงาน
ลานหน้าหอวัฒนธรรม

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23