Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณบดีคณะเทคโนฯ คนใหม่ ประชุมบุคลากรในคณะครั้งแรก

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:20 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และพนักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ และอาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น และมีผู้ช่วยคณบดีอีก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา, อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ และอาจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล และได้มีประชุมในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายการบริหารงานคณะเทคโน,การสรรหาตัวแทนคณาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ, การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา, หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย และการเตรียมพร้อมทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “ นครสวรรค์เกมส์ ”-------------------------------------------- สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ/รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว. Tel. 056-219100 ต่อ 0 หรือ 1144 Fax. 056-882523 fb.com/prnsru, prnsru@gmail.com, apichat@nsru.ac.th งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และพนักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ และอาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น และมีผู้ช่วยคณบดีอีก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา, อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ และอาจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล และได้มีประชุมในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายการบริหารงานคณะเทคโน,การสรรหาตัวแทนคณาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ, การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา, หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย และการเตรียมพร้อมทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “ นครสวรรค์เกมส์ ”-------------------------------------------- สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ/รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว. Tel. 056-219100 ต่อ 0 หรือ 1144 Fax. 056-882523 fb.com/prnsru, prnsru@gmail.com, apichat@nsru.ac.th งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:20 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23