Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่การเป็นอาเซียน (AEC)"

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:14 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มร.นว.

    นักศึกษา ภาค กศ.บป. สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและ CD สัมพันธ์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่การเป็นอาเซียน (AEC)" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มร.นว. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนดีเด่น จากนั้นเป็นการอภิปราย "การพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่ AEC" วิทยากรโดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา, คุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์, และคุณเบญญาภา ศรีมณฑา มีดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
นักศึกษา ภาค กศ.บป. สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและ CD สัมพันธ์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่การเป็นอาเซียน (AEC)" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มร.นว. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนดีเด่น จากนั้นเป็นการอภิปราย "การพัฒนาชุมชนในการก้าวสู่ AEC" วิทยากรโดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา, คุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์, และคุณเบญญาภา ศรีมณฑา มีดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มร.นว.

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23