Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:03 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -------------วรรณนิภา ใจหาญ:ถ่ายภาพ,รายงาน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -------------วรรณนิภา ใจหาญ:ถ่ายภาพ,รายงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:03 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23