Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:45 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 วาระการประชุม อาทิ สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงปม.2557 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2550 โครงการวิทยบริการสัญจร ปี 2557 โครงการ Google Apps for Education และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบการจ่านยเงินอุดหนุนการพัฒนาผลงานวิชาการแก่อาจารย์ มาหวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 วาระการประชุม อาทิ สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงปม.2557 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2550 โครงการวิทยบริการสัญจร ปี 2557 โครงการ Google Apps for Education และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบการจ่านยเงินอุดหนุนการพัฒนาผลงานวิชาการแก่อาจารย์ มาหวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:45 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23