Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรภ.ภาคเหนือ

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:35 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัด แข่งขันและการประกวดทักษะวิชาการ วิชาชีพครูของนักศึกษา ทั้ง 8 สถาบันของภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เนื่องด้วยฝ่ายงานกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ร่วมประชุมและวางแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการทำกิจกรรม ให้นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักศึกษาอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต่อไป ---------------------------------------------- อภิชาติ จุมพล, สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ วรรณนิภา ใจหาญ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) : รายงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัด แข่งขันและการประกวดทักษะวิชาการ วิชาชีพครูของนักศึกษา ทั้ง 8 สถาบันของภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เนื่องด้วยฝ่ายงานกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ร่วมประชุมและวางแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการทำกิจกรรม ให้นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักศึกษาอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต่อไป ---------------------------------------------- อภิชาติ จุมพล, สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ วรรณนิภา ใจหาญ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) : รายงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:35 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23