Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:22 น.
ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร ชั้น 8 ศูนย์วิทยบริการ

    วันนี้ (7 ก.ค.57) รศ.จรินทร์ เทศวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับบริหารโครงการและกิจกรรมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนายเสรี ชิโนดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้แทนคณาจารย์ และพนักงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร ชั้น 8 ศูนย์วิทยบริการ
วันนี้ (7 ก.ค.57) รศ.จรินทร์ เทศวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับบริหารโครงการและกิจกรรมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนายเสรี ชิโนดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้แทนคณาจารย์ และพนักงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร ชั้น 8 ศูนย์วิทยบริการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:22 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร ชั้น 8 ศูนย์วิทยบริการ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23