Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:14 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓

    เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการ แก่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดคาบกิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนวชีวิตให้กับนักศึกษา ให้สามารถแก้ปัญหาทางการเรียน การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดจนให้สามารถนำหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยายในหัวข้อ การประยุกต์หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาในการเรียนการสอน, บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมดังกล่าว นอกจากคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ Date : 02/07/2557
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการ แก่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดคาบกิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนวชีวิตให้กับนักศึกษา ให้สามารถแก้ปัญหาทางการเรียน การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดจนให้สามารถนำหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยายในหัวข้อ การประยุกต์หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาในการเรียนการสอน, บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมดังกล่าว นอกจากคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ Date : 02/07/2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23