Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประมวลภาพการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:11 น.
อาคาร 14

     วันนี้ (1 ก.ค.57) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีกำหนดการสอบคัดเลือก รอบข้อเขียนและปฏิบัติ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 โดยมีการสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางวิชาการ อาทิ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาความสามารถทางวิชาการ ณ อาคาร 14 และการสอบปฏิบัติวัดทักษะและความถนัด สำหรับผู้มัครในสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) ณ ห้องซ้อมดนตรี อาคารองค์การนักศึกษา โดยจะประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ในวันที่ 3 ก.ค.57 และจะมีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันที่ 4 ก.ค.57 ติดตามการประกาศผลสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ หรือป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันนี้ (1 ก.ค.57) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีกำหนดการสอบคัดเลือก รอบข้อเขียนและปฏิบัติ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 โดยมีการสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางวิชาการ อาทิ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาความสามารถทางวิชาการ ณ อาคาร 14 และการสอบปฏิบัติวัดทักษะและความถนัด สำหรับผู้มัครในสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) ณ ห้องซ้อมดนตรี อาคารองค์การนักศึกษา โดยจะประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ในวันที่ 3 ก.ค.57 และจะมีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันที่ 4 ก.ค.57 ติดตามการประกาศผลสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ หรือป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:11 น.

สถานที่จัดงาน
อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23