Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมต้นน้ำ และหอพักนักศึกษา

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:52 น.

    วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 9.30 น. ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 569/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ โดยเป็นการร่วมประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการประชุม อาทิ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555-2556 ของศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 หอพักนักศึกษาย่านมัทรีและหอพักนักศึกษาถนนไกรลาศ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อีกไม่นานเราก็จะได้เห็นโรงแรมต้นน้ำ และหอพักนักศึกษาโฉมใหม่ ที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบและทันสมัยยิ่งขึ้น
วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 9.30 น. ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 569/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ โดยเป็นการร่วมประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการประชุม อาทิ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555-2556 ของศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 หอพักนักศึกษาย่านมัทรีและหอพักนักศึกษาถนนไกรลาศ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อีกไม่นานเราก็จะได้เห็นโรงแรมต้นน้ำ และหอพักนักศึกษาโฉมใหม่ ที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบและทันสมัยยิ่งขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:52 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23